JobInsider /

Podmínky užití webového portálu jobinsider.cz

Právní garant projektu

Právo pro podnikatele - logo
Provozovatel: JobInsider s.r.o.
Sídlo: Na Návsi 335, 252 25 Zbuzany
Identifikační číslo: 03384730
Kontaktní e-mail: hello@jobinsider.cz

(dále jen „Provozovatel“)

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky užití (dále jen „Podmínky“) vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní provozovaného Provozovatelem a umístěného na internetové adrese www.jobinsider.cz (dále jen „webové rozhraní“), zejména provozování diskuzního fóra a zveřejňování inzerce.

 • Diskuzní fórum (dále též jen „fórum“) je část webového rozhraní určená pro vkládání příspěvků v podobě referencí. Fórum je služba spočívající v ukládání informací poskytnutých uživatelem ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 • Inzercí se rozumí nabídka pracovních míst zveřejněná Zaměstnavatelem nebo pracovní profil Uživatele prostřednictvím textu, fotografií, grafiky, nebo jiných způsobů zveřejněných na webovém rozhraní.
 • Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví webové rozhraní, bez ohledu na to, zda využije webový formulář či nikoli. Návštěvníkem je vždy i Uživatel.
 • Profil je souhrn všech referencí na jednoho Zaměstnavatele, případně další informace o Zaměstnavateli vložené Provozovatelem nebo Zaměstnavatelem.
 • Referencí se rozumí hodnocení, komentáře a zkušenosti vztahující se k Zaměstnavateli, vložené Uživatelem do diskuzního fóra. Reference lze vkládat ve vztahu k registrovaným i neregistrovaným Zaměstnavatelům.
 • Uživatelem je každá osoba, která užije funkce webového rozhraní, a to především přidáním příspěvku na fórum. Podmínkou pro užití webového rozhraní je provedení registrace prostřednictvím webového formuláře umístěného na webovém rozhraní.
 • Zaměstnavatelem je fyzická či právnická osoba, pro kterou v současné době nebo v posledních pěti letech alespoň jedna fyzická osoba (zaměstnanec) osobně vykonává či vykonávala práci v pracovněprávním vztahu. Pracovněprávním vztahem je vztah vzniklý na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti nebo v pracovním poměru. Zaměstnavatel se pro využívání funkcí webového rozhraní může na webovém rozhraní registrovat.

Veškeré výše uvedené služby jsou Provozovatelem poskytovány bezplatně.

Uživatel a Zaměstnavatel vůči Provozovateli souhlasem s těmito Podmínkami prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
 • veškeré údaje, které prostřednictvím webového formuláře poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
 • se před zahájením užívání webového rozhraní důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi;
 • nebude užívat webové rozhraní způsobem či za účelem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami, platnými právními předpisy či dobrými mravy.

Provedením registrace Uživatel a Zaměstnavatel stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Uživatelský účet a účet Zaměstnavatele

Podmínkou užívání webového rozhraní je zřízení účtu na základě bezplatné registrace na webovém rozhraní.

Uživatel při registraci zadává uživatelské jméno, heslo a e-mail. Zadaný e-mail ani další osobní údaje Uživatele nebudou zveřejněny.

Registrace Uživatele je možná i přidáním reference. Po zadání reference je neregistrovaný Uživatel požádán o zaslání e-mailové adresy, na kterou mu přijde odkaz s aktivací účtu. Následně Uživatel zvolí uživatelské jméno a heslo. Reference může být schválena až po dokončení registrace.

Pro registraci Zaměstnavatele je nutné zadat jméno a příjmení zástupce (pokud registraci provádí zástupce), obchodní firmu (nebo jméno) Zaměstnavatele a telefonní kontakt. U Zaměstnavatele bude zveřejněno označení, pod nímž je Zaměstnavatel zapsán v obchodním či živnostenském rejstříku.

Součástí procesu registrace je ověření totožnosti Uživatele a Zaměstnavatele prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí či jiným způsobem. Ověření totožnosti může Provozovatel učinit i kdykoliv během využívání účtu, pokud se domnívá, že účet využívá někdo jiný než jeho majitel. Provedený způsob ověření totožnosti se zobrazuje u každého příspěvku Uživatele.

Každý Uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Pokud si jedna osoba zřídí další účty, je Provozovatel oprávněn tyto další účty i původní účet dané osoby zablokovat nebo zrušit. Zaměstnavatel může mít zřízeny různé účty, pokud každý z těchto účtů založil jiný zástupce Zaměstnavatele.

Majitel účtu není oprávněn sdělit údaje potřebné k přístupu do účtu třetí osobě. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že účet bude zneužit třetí osobou.

Provozovatel si vyhrazuje i bez předchozího upozornění a bez náhrady zablokovat nebo zrušit uživatelský účet nebo účet Zaměstnavatele, který:

 • je více než 1 rok neaktivní, nebo
 • jehož prostřednictvím dochází k porušení těchto Podmínek, platných právních předpisů či dobrých mravů.

Uživatel a Zaměstnavatel dále nesmí:

 • užívat webové rozhraní v rozporu s těmito Podmínkami;
 • užívat webové rozhraní způsobem, který zneužívá či omezuje hospodářskou soutěž, který je způsobilý přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást webového rozhraní, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data webového rozhraní;
 • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní.

Uživatel a Zaměstnavatel berou na vědomí, že účty nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele či třetí osoby.

Účet je založen na dobu neurčitou. Pokud Uživatel či Zaměstnavatel kdykoliv požádá Provozovatele o zrušení účtu, Provozovatel mu neprodleně vyhoví

Profil Zaměstnavatele

Profil Zaměstnavatele může vytvořit kterýkoliv z Uživatelů portálu importováním dat z veřejně dostupných rejstříků. Reference je možné vkládat pouze po vytvoření profilu.

V rámci profilu Zaměstnavatele je zobrazena obchodní firma nebo jméno a příjmení a identifikační číslo. Součástí profilu jsou pouze veřejně dostupné údaje z obchodního a živnostenského rejstříku.

Registrovaný Zaměstnavatel má právo přidávat na svůj profil doplňující informace. Zaměstnavatel nemůže profil zrušit. Zrušením účtu Zaměstnavatele nedochází ke smazání profilu Zaměstnavatele.

Pokud se Zaměstnavatel domnívá, že zveřejnění profilu na webovém rozhraní zasahuje do jeho práv, má možnost požádat Provozovatele o zrušení profilu. O zrušení profilu lze požádat i v případě, že Zaměstnavatel přestal vykonávat podnikatelskou činnost nebo již nesplňuje definici Zaměstnavatele dle těchto Podmínek.

Pravidla užívání diskuzního fóra

Diskuzní fórum je určeno výhradně k hodnocení Zaměstnavatelů prostřednictvím vkládání referencí na Zaměstnavatele a reakcí na ně. Vkládat reference mohou pouze registrovaní Uživatelé. Reference se zobrazují všem Návštěvníkům.

Před zveřejněním podléhá každý příspěvek schválení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek zveřejnit, a to i bez udání důvodu.

Všechny reference jsou zveřejněny spolu se způsobem ověření identity Uživatele. Ostatní informace o Uživateli, zejména jméno, příjmení a e-mailová adresa, nejsou zveřejňovány.

Na uveřejněnou referenci může reagovat Zaměstnavatel, kterého se reference týká. Reakce na referenci se zobrazují všem Návštěvníkům.

Za obsah reference, reakce či jiných příspěvků odpovídá každý Uživatel, resp. Zaměstnavatel. Na diskuzní fórum je zakázáno umisťovat příspěvky:

 • které poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno a pověst Zaměstnavatele či Uživatele;
 • jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito Podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále příspěvky erotického či pornografického charakteru;
 • obsahující texty a vyobrazení, k nimž nemá Uživatel či Zaměstnavatel náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;
 • obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být požadovány za osobní údaje;
 • obsahující adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace, s výjimkou povolené inzerce.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nebo znepřístupnit reference a další příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami. Provozovatel je dále oprávněn dle svého uvážení odstranit či znepřístupnit jakékoliv příspěvky na diskuzním fóru, a to i bez udání důvodu.

Je zakázáno vyvíjet jakoukoliv činnost vedoucí ke zvyšování věrohodnosti Uživatele nebo Zaměstnavatele prostřednictvím podvodného navyšování počtu pozitivních komentářů a hodnocení nebo k neodůvodněnému poškozování věrohodnosti ostatních Uživatelů či Zaměstnavatelů.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků na diskusním fóru a za komentáře Uživatelů a Zaměstnavatelů.

Provozovatel není povinen aktivně zjišťovat, zda jsou zveřejněné reference a další příspěvky pravdivé. Pokud se Zaměstnavatel nebo Uživatel domnívá, že zveřejněním nepravdivé reference nebo jiného příspěvku došlo k poškození jeho dobrého jména nebo k jinému zásahu do práv Zaměstnavatele, má možnost obrátit se na Provozovatele se žádostí o odstranění příspěvku. Provozovatel je pro posouzení požadavku Zaměstnavatele nebo Uživatele oprávněn vyžadovat další informace. Pokud Provozovatel zjistí, že je žádost oprávněná, příspěvek dle svého uvážení odstraní.

Pokud se kterýkoliv Návštěvník domnívá, že příspěvek porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy, může tuto skutečnost oznámit Provozovateli prostřednictvím tlačítka „Nahlásit příspěvek“.

Zveřejňování inzerce

Zaměstnavatel je oprávněn prostřednictvím svého účtu bezplatně zveřejňovat na webovém rozhraní inzerci s nabídkou volných pracovních pozic. Pokud má Zaměstnavatel zájem zveřejňovat inzerci i jinak než prostřednictvím svého účtu (např. prostřednictvím reklamních bannerů), je třeba zkontaktovat Provozovatele. Inzerce zveřejněná jinak než prostřednictvím účtu Zaměstnavatele může být zpoplatněna.

Uživatel je oprávněn prostřednictvím svého účtu bezplatně zveřejnit na webovém rozhraní svůj pracovní profil, tj. zejména životopis, popis pracovních zkušeností, případně informace o preferovaném pracovním místě.

Uživatel bere na vědomí, že zveřejněním pracovního profilu může dojít ke zveřejnění jeho osobních údajů. Uživatel by měl zvážit, které informace ve svém pracovním profilu uvede.

Inzerce musí být především vážná, dostatečně určitá a srozumitelná a aktuální.

Pro vkládání inzerce platí stejné podmínky jako pro zveřejňování příspěvků v diskuzním fóru.

Inzerci může její vkladatel kdykoliv odstranit prostřednictvím svého účtu.

Ve vztahu k inzerci Provozovatel pouze poskytuje prostor pro zveřejnění. Provozovatel není zprostředkovatelem zaměstnání ani agenturou práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Ochrana osobních údajů

Součástí údajů Uživatele a Zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou (dále společně jen „subjekt osobních údajů“), zadávaných do webového formuláře při registraci mohou být i osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00055061.

Veškeré údaje zadávané do webového formuláře, včetně osobních údajů, jsou určeny pouze pro komunikaci mezi subjektem osobních údajů a Provozovatelem a Provozovatel nesděluje tyto údaje třetím osobám.

Subjekt osobních údajů registrací souhlasí se zasíláním informací souvisejících s aktivitami Provozovatele a obchodních sdělení na svůj e-mail. Oba souhlasy mohou být kdykoliv odvolány prostřednictvím zaslání e-mailu na Kontaktní e-mail Provozovatele.

Subjekt osobních údajů souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů, které Provozovateli poskytl v rámci registrace, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Pokud se subjekt osobních údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení zákona nebo ochrany soukromého a osobního života, uplatňuje své stížnosti či připomínky u Provozovatele.

Subjekt osobních údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Subjekt osobních údajů prohlašuje, že ví o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti subjektu osobních údajů odstranit z databáze. Osobní údaje subjektu jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Subjekt osobních údajů potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se subjekt osobních údajů domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu osobních údajů či v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a rovněž požadovat, aby Provozovatel či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li subjekt osobních údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Provozovatel povinen mu tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor na ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Uživatele, Zaměstnavatele a Návštěvníka (dále společně jen „subjekt“) umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní subjektem.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Provozovatele a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Subjekt může odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí subjekt se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek Provozovatele (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez souhlasu Provozovatele či držitele autorských práv.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel, Zaměstnavatel ani Návštěvník nesmí při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Poruší-li Uživatel nebo Zaměstnavatel při užívání webového rozhraní práva třetích osob, nenese za to Provozovatel odpovědnost. Bude-li na Provozovateli vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění za poškození dobré pověsti, případně jiné obdobné plnění, zavazuje se Uživatel nebo Zaměstnavatel, který se porušení práva dopustil, nahradit Provozovateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s porušením vznikla.

Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy se řídí těmito Podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění, případně dalšími platnými právními předpisy.

Znění těchto Podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat.

V případě dotazu k těmto Podmínkám poskytne Provozovatel bezodkladně veškeré potřebné informace.

Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím Kontaktního e-mailu. Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).


Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.3. 2015

Potřebujete vědět více?
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.