JobInsider /

Ochrana soukromí

Registrovaný správce osobních údajů

Společnost JobInsider s.r.o., která je provozovatelem portálu Jobinsider.cz se ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zaručuje, že nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jí je návštěvníci (uživatelé, zástupci společností) sami dobrovolně neposkytli, např. ve formě anket, registrace, soutěží apod.

Zavazuje chránit veškeré poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné, a na základě výše uvedeného zákona proto nemohou být bez výslovného souhlasu zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem.

Společnost JobInsider s.r.o., byla registrována jako Správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00071681

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím našich internetových stránek, kanálů sociálních médií či jiných internetových aplikací. Sledujeme, jaké sekce si prohlížíte na našem portálu a z jakého zařízení Pokud se i nás ucházíte o zaměstnání, nebo si vytvoříte rozšířený účet, pracujeme také se jménem a příjmením, telefoním číslem a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Množství zpracovávaných údajů záleží na typu uživatelského účtu, který na našem portále máte vytvořený.

Návštěvník přidávající referenci k libovolné společnosti

 • K zanechání reference požadujeme po uživatelích alespoň funkční emailovou schránku. Po přidání reference tedy uchováváme jeho emailovou adresu a také IP adresu, ze které byl názor přidán.

Návštěvník ucházející se o zaměstnání

 • U uživatelů, kteří využíjí možnost ucházet se o zaměstnání ukládáme osobní údaje jako je jméno a příjmení, telefonní číslo a emailová adresa. Každá žádost o zaměstnání má přiložený alespoň jeden životopis. Uchováváme tedy informace obsažené ve Vašem resumé nebo CV. Informace, které poskytnete ohledně Vašich kariérních zájmů a jiné informace o Vaší kvalifikaci pro zaměstnání.

Zástupce společnosti

 • U každého zástupce společnosti evidujeme jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu.

Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje

Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v tomto oznámení a na dobu, která je potřebná pro účely, pro něž jsme je shromáždili. Různé právní předpisy mohou rovněž stanovit povinnosti, jež mohou vyžadovat, abychom různé údaje uchovávali po různá časová období.

Máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Za účelem zajištění přiměřené bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů uplatňujeme následující bezpečnostní opatření:

 • šifrování přenášených údajů
 • přísné kontroly ověřování uživatele
 • zesílenou síťovou infrastrukturu
 • řešení v oblasti dohledu nad sítí

Jak dlouho uchováváme osobní údaje, která shromáždíme

V našich systémech uchováváme shromážděné osobní údaje tak, aby byla umožněna Vaše identifikace nejvýše po dobu, která je potřebná s ohledem na účel, ke kterému byly Vaše osobní údaje shromážděny nebo kvůli nimž jsou tyto údaje zpracovávány.

Tuto konkrétní dobu stanovíme s ohledem na:

 • nutnost uchovávat uložené shromážděné osobní údaje za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb;
 • zabezpečení oprávněného zájmu správce údajů, jak je popsán výše;
 • existenci konkrétních právních či smluvních povinností, které zpracování a související uchování činí na konkrétní časové období nezbytným;

Vaše práva a možnosti jakožto subjektu údajů

Umožňují-li to platné právní předpisy, můžete podle článků 15 až 22 GDPR vykonávat tato konkrétní práva:

 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, abyste si mohl(a) ověřit, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy.
 • Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných údajů, které jsou o Vás vedeny, za účelem ochrany správnosti těchto informací a jejich uzpůsobení pro zpracování.
 • Právo na výmaz: Máte právo požádat, aby správce údajů vymazal Vaše osobní údaje a aby tyto údaje již nezpracovával.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat, aby správce údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat přenositelnost údajů; to znamená, že můžete obdržet původně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu nebo že můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z řady důvodů uvedených v GDPR, aniž byste musel(a) své rozhodnutí zdůvodňovat.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud mají tyto postupy profilování pro Vás právní účinky anebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkají.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět.

Pokud potřebujete další informace o zpracování svých osobních údajů, odkazujeme níže na oddíl Jak nás kontaktovat.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete použít následujících kontaktů:

JobInsider s.r.o.
Poštovní adresa: Olšanská 2898/4a, 130 00 Praha 3, Česká Republika

emailová adresa: gdpr@jobinsider.cz

Potřebujete vědět více?
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.